Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Konsulipalvelut - Suomen suurlähetystö, Brasília : Palvelut : Konsulipalvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Brasília

Embaixada da Finlândia
SES - Avenida das Nações, Qd. 807, Lt. 27
CEP 70417-900 Brasília - DF, Brasil
Puh. +55-61-3443 7151, S-posti consular.bra@formin.fi, sanomat.bra@formin.fi
Português | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Konsulipalvelut

MATKUSTUSILMOITUS

Suurlähetystö suosittelee, että Brasiliassa ja Surinamessa matkailevat Suomen kansalaiset ilmoittavat henkilötietonsa matkustusilmoitus.fi -sivuston kautta.

Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja niitä käsitellään luottamuksellisesti tietosuojasäännösten sekä konsulipalvelulain mukaisesti. Edustustojen ylläpitämistä rekistereistä voidaan antaa tietoja myös muille viranomaisille välttämättömiä viranomaistarkoituksia varten. Muun muassa KELA:lla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada muilta valtion viranomaisilta tietoja etuuskohtaisen erityislainsäädännön nojalla.

HÄDÄNALAISTEN SUOMEN KANSALAISTEN AVUSTAMINEN

Edustustot palvelevat hädänalaisessa asemassa olevia Suomen kansalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia konsulipalvelulakia noudattaen.

Yhteys hätätapauksissa

Hätätapauksessa puhelut virka-aikana (ma-to klo 8.15-17.00, pe 8.15-13.30) suurlähetystön numeroon +55-61-3443 7151.  Suurlähetystön aukioloajan ulkopuolella hädänalaiseen tilanteeseen joutuneen henkilön tulee ottaa yhteyttä ulkoasiainministeriön päivystysnumeroon +358-9-1605 5555, sähköposti: paivystys.um@formin.fi .

Passin katoaminen

Kadonneen, varastetun, tuhoutuneen tai vanhentuneen passin tilalle voi anoa uutta passia Suomen suurlähetystössä Brasíliassa. Hätätapauksessa edustusto voi myöntää väliaikaisen passin kotimaahan paluuta varten myös Rio de Janeirossa ja São Paulossa. Passin katoamisesta tulee välittömästi tehdä ilmoitus lähimmälle paikalliselle poliisiasemalle. Tutkintapöytäkirjakopio on oltava mukana uutta passia anottaessa. Kunniakonsulaattien avustusmahdollisuudet ovat rajoitetut, eivätkä kunniakonsulaatit esimerkiksi voi myöntää passia.

Rahaliikenne

Suomen suurlähetystö Brasíliassa voi avustaa tilapäisesti Brasiliassa oleskelevia suomalaisia neuvomalla nopeimman rahansiirtotien Suomesta Brasiliaan rahanvälitysyritysten kautta tai pankkisiirtona suomalaiselta tililtä brasilialaiselle tilille.

Mikäli hädänalaisessa tilassa oleva henkilö ei onnistu saamaan varoja yllämainituilla keinoilla, edustusto voi pyytää ministeriön välityksellä avustussumman (+ toimitusmaksu 40 euroa) siirrettäväksi henkilön omalta tililtä ministeriön tilille. Mikäli tämäkään ei ole mahdollista, omaiset, tuttavat tai työnantaja voivat tallettaa ministeriön ohjeiden mukaisesti suurlähetystön ilmoittaman avustussumman (+ toimitusmaksun 40 euroa) ulkoasiainministeriön tilille. Vasta rahansiirron tapahduttua avustussumma voidaan maksaa edustuston kassasta.

Poikkeustapauksissa, eli jos tilapäisesti ulkomailla oleskelevan hädänalainen tila on aiheutunut rikoksesta, vakavasta sairaudesta tai muusta näihin rinnastettavasta syystä eikä talletuksen tekeminen ole mahdollista, edustusto voi harkita avustuksen myöntämistä takaisinmaksusitoumusta vastaan kotimatkaa varten edullisimman matkustustavan mukaisesti. Takaisinmaksusitoumusta vastaan annettu avustus on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä.

Suomen suurlähetystö voi välittömän hädän poistamiseksi myöntää pienimuotoisen avustuksen henkilölle, joka on tullut ryöstetyksi tai joutunut hädänalaiseen tilaan muusta itsestä riippumattomasta syystä.

Sairaus- tai onnettomuustapaus

Suurlähetystö voi auttaa yhteydenotossa lähiomaisiin sairauden tai onnettomuuden uhriksi joutuneen suostumuksella sekä mahdollisuuksien mukaan käydä katsomassa henkilöä sairaalassa. Valmismatkalla matkustavista huolehtii valmismatkalain mukaan matkanjärjestäjä. Matkustajavakuutus on erittäin suositeltava. Suurlähetystö ei voi osallistua hoitokustannuksiin.

Pidätetyksi joutuminen

Mikäli Suomen kansalainen tulee pidätetyksi ulkomailla, hänellä on oikeus pyytää viranomaisia ilmoittamaan vangitsemisestaan Suomen edustustolle. Suurlähetystö ilmoittaa asiasta ulkoasiainministeriölle, joka välittää edelleen tiedon asianomaisen nimeämälle henkilölle. Suurlähetystö seuraa tilannetta ja käy mahdollisuuksien mukaan tapaamassa vangituksi joutunutta. Suurlähetystö ei voi vaikuttaa oikeusprosessiin eikä antaa oikeudellisia neuvoja.

Kuolemantapaus

Edustusto ilmoittaa kuolemantapauksista Suomen ulkoministeriölle aina välittömästi tiedon saatuaan.  Suurlähetystö auttaa tarvittaessa vainajan hautaamiseen, tuhkaamiseen ja kotiuttamiseen liittyvissä asioissa. Vakuutuksen puuttuessa omaiset vastaavat kaikista kuluista. Edustusto huolehtii tarvittaessa tiedon välittymisestä väestötietorekisteriin, jolloin täytetään Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta -lomake.

Matkavakuutus

Brasiliaan matkaavia suositellaan ottamaan matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä vastuu- ja oikeusturvava­kuutus. Matkavakuutus mahdollistaa perushoitoa laajemman hoidon sekä vakuutusehdoista riippuen tarvittaessa myös sairaskuljetuksen kotimaahan. Suurlähetystö ei vastaa hoitomaksuista tai kotiutus­kustannuksista.

Lisätietoja:  Matkustusturvallisuuteen, konsulipalveluihin ja maahantuloon liittyjen ulkoministeriön sivuilta.

NOTAARIASIAT

Suomen suurlähetystö voi lain mukaan hoitaa julkisen notaarin tehtäviä rajoitetusti. Sen toimivaltaan kuuluvat vain sellaiset toimitukset, jotka koskevat Suomen kansalaisia tai pysyvästi Suomessa asuvia ulkomaalaisia sekä asiakirjat, joita aiotaan käyttää Suomessa tai Suomen viranomaisissa. Suurlähetystön hoitamia tehtäviä ovat:

 • Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen; edellyttää henkilöllisyyden todistamista
 • Asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistaminen; edellyttää alkuperäisen dokumentin esittämistä lähetystössä
 • Todistuksen antaminen esitetyn asiakirjan sisällöstä; todistusta asiakirjan muodon oikeellisuudesta tai pätevyydestä ei voida antaa
 • Elossaolotodistuksen antaminen; edellyttää henkilöllisyyden todistamista

Asiakirjan käyttötarkoituksesta riippuen toimenpide on maksullinen tai maksuton. Notaarimaksu on 30 € (hinta realeissa ks. palveluhinnasto).

APOSTILLE

Brasilialaisten asiakirjojen laillistaminen Suomen viranomaisia varten

Brasilialaiset asiakirjat tulee laillistaa, jotta ne saavat oikeusvaikutuksensa Suomessa. Tällaisia asiakirjoja ovat mm. syntymä-, vihki-, esteettömyys, ja kuolintodistukset. Suomen viranomaiset edellyttävät asiakirjojen olevan suomen, ruotsin tai englannin kielellä, joten portugalinkieliset asiakirjat tulee käännättää virallisella kielenkääntäjällä. Asiakirjan laillistamisella varmistetaan, että asiakirjan/todistuksen antajalla on oikeus maan lakien mukaan tällaisen asiakirjan/todistuksen antamiseen.

Haagin yleissopimuksen (Convention de la Haye du 5 octobre 1961), eli ns. apostillesopimuksen mukaan sopimusmaat (mm. Suomi ja Brasilia) käyttävät laillistamiseen apostille –menettelyä. Näiden maiden osalta apostille –todistus riittää vahvistukseksi, eikä muita toimenpiteitä vaadita.

Jotta Brasilian viranomaisen laatima asiakirja/todistus on pätevä Suomessa, tulee se näin ollen laillistaa apostille -todistuksella. Myös virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös on laillistettava apostille –todistuksella. Asiakirjan käännöstyö voidaan teettää myös Suomessa laillistetulla kielenkääntäjällä, jolloin apostillea ei käännetyn asiakirjan osalta tarvita. Alkuperäinen asiakirja on kuitenkin laillistettava Brasiliassa apostille –todistuksella.

Apostille –todistuksia myöntävät Brasilian osavaltioiden pääkaupunkien cartóriot (maistraattia vastaava viranomainen Brasiliassa). Apostillen hinta vaihtelee eri osavaltioiden kesken, tarkempia tietoja saat osavaltiosi pääkaupungin cartórioista. Muualla kuin pääkaupungeissa sijaitsevat cartóriot saattavat cartóriosta riippuen myöntää apostilleja, sillä pääkaupunkien ulkopuoliset cartóriot voivat halutessaan hakea oikeutta myöntää apostilleja. Suurlähetystöllä ei ole tietoa pääkaupunkien ulkopuolisista cartórioista, jotka myöntävät apostille –todistuksia. Koska suurlähetystö ei myönnä apostille –todistuksia, olethan yhteydessä suoraan paikalliseen cartórioosi apostilleen liittyvissä kysymyksissä. Listan apostilleja myöntävistä cartórioista löydät sivulta: http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-apostila-da-haia/cartorios-autorizados

Suomalaisten asiakirjojen laillistaminen Brasilian viranomaisia varten

Vastaavasti suomalaiset asiakirjat ja niiden käännökset tulee laillistaa apostille –todistuksella, jotta ne saavat lainvoimaisuuden Brasiliassa. Apostillen suomalaiseen asiakirjaan saa Suomessa maistraatista.

PERHEOIKEUDELLISET ASIAT

Ulkomailla syntyneen Suomen kansalaisen rekisteröiminen

Suomen kansalaisen ulkomailla syntynyt lapsi tulee rekisteröidä Suomen väestörekisteriin.Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta -rekisteröintilomake löytyy Suomi.fi -sivuilta ja sen liitteeksi tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • Laillistettu alkuperäinen syntymätodistus. Laillistamismenettelystä katso tarkemmin kohta Apostille.
 • Virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös syntymätodistuksesta joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Mikäli syntymätodistus on käännetty Brasiliassa, myös käännös on laillistettava, kts. kohta Apostille .
 • Oikeaksi todistetut kopiot vanhempien henkilöllisyystodistuksista.

Lapsen äidinkieleksi pyydetään ilmoittamaan ainoastaan yksi kieli. Valintaa voi myöhemmin muuttaa.

Lomake liitteineen tulee toimittaa maistraattin Suomessa.

Isyyden vahvistaminen

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, isyys tulee vahvistaa tunnustamalla ennen kuin lapselle voidaan merkitä Suomessa isä. Brasilian viranomaisten antama isyyspäätös tunnustetaan Suomessa pääsääntöisesti ilman erillistä suurlähetystössä tehtyä isyyden tunnustamista. Isyyspäätökseksi voidaan hyväksyä brasilialainen syntymätodistus, jos siihen on merkitty lapsen isän nimi. Jotta Brasilian viranomaisten tekemä isyyspäätös voidaan rekisteröidä Suomessa, se on ensin käännettävä ja laillistettava. Menettelystä katso tarkemmin kohta Apostille. Isyyspäätöksen rekisteröinti voidaan tehdä myös ulkomailla syntyneen Suomen kansalaisen rekisteröinnin yhteydessä (ks. ylempänä).

Edustusto toimittaa asiakirjat edelleen Suomeen. Isyyden tunnustaminen on pätevä vasta kun maistraatti on sen hyväksynyt. Kun maistraatti on hyväksynyt tunnustuksen, lapsen ja isyytensä tunnustaneen miehen sekä tämän sukulaisten välille syntyy oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde. Sen perusteella lapsella on oikeus saada elatusta isältään siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Lapsi saa myös perintöoikeuden isänsä ja isänpuoleisten sukulaistensa jälkeen ja heillä on myös perintöoikeus lapsen jälkeen.

Avioliitto ja rekisteröity parisuhde

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä. Brasiliassa tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat ja siihen liittyvät säädökset on selvitettävä vihkijältä (esim. tarvittavat lääkärintodistukset, käännökset, aikarajat ja -varaukset sekä kustannukset). Avioliiton solmimista varten tarvittavien suomalaisten asiakirjojen laillistamisesta ks. kohta Apostille.

Ulkomailla solmittu liitto on pätevä Suomessa, jos se on pätevä siinä valtiossa, jossa se on solmittu. Ulkomailla solmittu liitto saa kuitenkin Suomessa lainvoiman vasta kun se on rekisteröity Suomessa.

Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta -rekisteröintilomake löytyy Suomi.fi -sivuilta. Rekisteröinti on maksuton. Kukin maistraatti päättää itsenäisesti mahdollisten käännösten vaatimisesta. Rekisteröintiä varten tarvittavat todistukset on laillistettava. Menettelystä katso tarkemmin kohta Apostille.

Lisätietoja:

MUUT VÄESTÖREKISTERI-ILMOITUKSET

Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestörekisterikeskukseen on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset.

Lain mukaan myös ulkomailla pysyvästi tai väliaikaisesti oleskelevien Suomen kansalaisten tulee pitää väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot osoite- ja perhetiedot ajan tasalla. Vastuu tietojen ylläpidosta ja oikeellisuudesta on kansalaisella itsellään. Väestörekisteritietonsa voi tarkistaa maksutta kerran vuodessa viimeisimmän suomalaisen kotikuntansa maistraatista.

Verkkosivulta www.suomi.fi/asiointi saa lomakkeita tietojen välittämiseksi väestötietojärjestelmään.

 • ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta
 • ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta
 • ilmoitus ulkomaan kansalaisuuden saamisesta
 • ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta
 • ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoiteilmoitus
 • maastamuuttoilmoitus silloin, kun se tehdään ulkomailla.

Lisätietoja antavat maistraatit sekä väestörekisterikeskus.

© Suomen suurlähetystö, Brasília | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot