Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Muut palvelut yksityishenkilöille - Suomen suurlähetystö, Brasília : Palvelut : Muut palvelut yksityishenkilöille

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Brasília
SUOMEN KONSULAATTI, São Paulo


Puh. +55-61-3443 7151
S-posti consular.bra@formin.fi, sanomat.bra@formin.fi
Português | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muut palvelut yksityishenkilöille

Ajokortti

Edustustot eivät ole toimivaltaisia todistamaan oikeaksi suomalaisen ajokortteja. Toimivaltainen viranomainen asiassa on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Ajokorttiote on tulostettavissa maksutta Trafin sähköisestä asiointipalvelusta 22.9.2016 alkaen.  Palvelussa voi myös tarkistaa henkilökohtaiset ajo-oikeuteen ja ajokorttiin liittyvät tiedot. Myös Ajovarma.fi -kotisivuilta löytyy hyödyllistä tietoa.

Brasilian viranomaiset hyväksyvät suomalaisen ajokortin korkeintaan 90 päivän ajan, minkä jälkeen ajoneuvon kuljettamista varten tarvitaan brasilialainen ajokortti. Suomalaisen ajokortin lisäksi turistin on esitettävä henkilöllisyystodistus. Edustuston tekemää käännöstä ajokortista ei tarvita 19.3.2010 voimaan tuleen päätöksen mukaan (Resolução nº 345, de 19 de março de 2010).

Asevelvollisuus

Suomessa on yleinen asevelvollisuus. Tämä asevelvollisuuslain 1 §:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta.

Suomen kansalainen, joka on myös Brasilian kansalainen, on asevelvollinen Suomessa. Hän voi kuitenkin anoa vapautusta Suomen asevelvollisuudesta kaksoiskansalaisuuden perusteella. Suomen asepalveluksen ajankohtaan voi myös anoa lykkäystä. Kaksoiskansalaisen on huolehdittava, että molempien valtioiden viranomaisilla on tieto kaksois-kansalaisuudesta. Asevelvollisuusasioista tulee huolehtia ajoissa. Kutsuntavelvoitteen voi hoitaa edustuston välityksellä.

Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Tämän ns. seitsemän vuoden – tulkinnanalaisten ei tarvitse vapautusta erikseen hakea. Vapautettu kaksois- tai monikansalainen asevelvollinen voidaan kuitenkin määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jolloin hän täyttää 30 vuotta.

  • Huom! Asevelvollisen (18–30-vuotias) kaksois- tai monikansalaisen on huolehdittava siitä, että Suomen väestörekisterijärjestelmän kansalaisuus- ja asumistiedot ovat oikein ja ajantasaisia. Ulkomailla asuvan asevelvollisen tulee pitää osoitetietonsa ajan tasalla Suomen väestörekisterijärjestelmässä. Osoiteilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti.

Mahdollisissa ongelmatapauksissa ja kysymyksissä ulkomailla asuvan asevelvollisen tulisi ottaa yhteyttä siihen Puolustusvoimien aluetoimistoon jonka alueelle hän kuuluu. Yhteystiedot tiedot löytyvät puolutusvoimat.fi -kotisivuilta. Maistraatista voi tarkistaa oman kotipaikan, jos se on epäselvä.

Asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen Brasiliasta

Voit tehdä ulkoministeriölle pyynnön hankkia virkatodistuksen, muita henkilöä koskevia asiakirjoja tai osoitetietoja ulkomailta. Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimisen on oltava perusteltua hakemuksen tehneen etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteutumiseksi. Virkatodistuksia ja muita asiakirjoja tai osoitetietoja tarvitaan yleensä Suomessa tehtävää perunkirjoitusta varten.

Brasiliassa on yli 5000 maistraattia – ”cartóriota”, joista jokainen on oma yksikkönsä ja muodostaa oman alueensa, esim. kaupunginosan väestötietorekisterin. Cartóriot rekisteröivät tiedot ainoastaan omalla alueellaan syntyneistä, vihityistä ja kuolleista henkilöistä. Cartóriot eivät rekisteröi ulkomaalaisia eivätkä heidän osoitetietojaan. Vain Brasiliassa syntyneiden lasten tiedot eli syntymätodistukset, Brasiliassa solmitut avioliitot tai Brasiliassa tapahtuneet kuolintapaukset rekisteröidään.

Brasiliassa ei ole olemassa keskitettyä väestötietojärjestelmää kuten Suomessa, eikä maasta saa Suomen virkatodistusta vastaavaa todistusta, jossa olisi tiedot mm. henkilön kaikista lapsista. Maassa ei myöskään ole keskitettyä koko maan kattavaa ulkomaalaisrekisteriä, kuten Suomessa maahanmuuttovirastossa. Täten asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen on erittäin vaikeaa, aikaa vievää ja usein mahdotonta.

Jotta Suomen konsulaatti voisi edes ryhtyä tiedustelemaan henkilön osoitetta paikallisviranomaisilta, omaisten/omaisia edustuvan asianajotoimiston/pesänselvittäjän tulisi tietää tiedusteltavan henkilön viimeinen tiedossa ollut tarkka osoite (esim. Vitóriassa, Espirito Santon osavaltiossa), jotta tiedustelu voitaisiin lähettää oikean kaupunginosan cartórioon.

Lisäksi kehotamme asianomaisia valmistautumaan siihen, että vastauksen saamisessa voi kestää kuukausia, tai ettei tiedusteluun välttämättä koskaan tulla saamaan vastausta. Lisäksi voi olla mahdollista, ettei vanhempia arkistotietoja ole saatavilla eikä välttämättä tallessakaan.
Lue lisää: Asiakirjojen hankkiminen

  • Toimeksiannon tekeminen ja maksu

Toimeksiantoa pyydetään toimeksiantolomakkeella, joka lähetetään skannattuina liitteineen joka sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.um@formin.fi tai postitse osoitteeseen Ulkoasiainministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto.

Ulkoasiainministeriö perii toimitusmaksuna 100 euroa asiakirjalta. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, ettei tietoja onnistuta saamaan tai jos peruutat toimeksiannon myöhemmin. Jos paikallisviranomaiset perivät edustustolta todistuksesta maksuja, veloitetaan kulut asiakirjan tilaajalta.

  • Asiakirjojen hankkiminen suoraan ulkomaalaisen toimesta

Ulkomaalainen asianajotoimisto/pesänselvittäjä/ulkomailla asuva omainen ei voi suoraan pyytää tietoja paikalliselta väestörekisteriviranomaiselta, jollei matkusta itse Brasiliaan niitä pyytämään. Ulkomailta käsin asian hoitaminen onnistuu vain palkkaamalla paikallinen brasilialainen asianajaja, jolle omaisten tulisi tehdä Suomen Brasílian -suurlähetystössä virallinen valtakirja (procuração), HUOM. valtakirjan voi siis allekirjoittaa vain Brasíliassa olevassa suurlähetystössä. Lisäksi liitteenä tulee toimittaa väestörekisteriotteet (joista ilmenee sukulaisuussuhde tiedusteltavaan) englanniksi ja apostilloituina. Tämän jälkeen asiakirjat tulisi käännättää vielä Brasiliassa auktorisoidulla kielenkääntäjällä englannista portugaliin (HUOM: ulkomaalaista auktorisoitua käännöstä ei hyväksytä).

Asianajajat

Suurlähetystö ei voi suositella asiakkailleen asianajajia tai lakiasiaintoimistoja. Laillistettujen asianajajien yhteystietoja saa Suomen Asianajajaliitosta ja Brasilian Ordem dos Advogados do Brasil -liitosta.

Eläimet

Tietoa lemmikkieläinten tuonti- ja vientimääräyksistä Suomessa antaa elintarvikevirasto Evira. Uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien tuonti- ja vientiluvista vastaa Suomen ympäristökeskus.

Henkilötiedustelut

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä ao. asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, asiaa voi tiedustella Helsingin maistraatista. Lisätietoja Suomessa asuvien henkilöiden osoitetiedusteluista saa maistraattien sekä väestörekisterikeskuksen kotisivuilta.

Kääntäjät

Suomen suurlähetystö ei tarjoa käännös- tai tulkkauspalveluja eikä myöskään todista oikeaksi käännöksiä. Suomessa laillistettujen kielenkääntäjien yhteystietoja löytyy Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton -kotisivuilta. Brasiliassa laillistettujen kielenkääntäjien luetteloa ylläpitää kunkin osavaltion Junta Comercial, joiden yhteystiedot löytyvät liittovaltion kaupparekisterin -kotisivuilta.

Muutot

Muutto Suomeen:Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM)  Perustietoa Suomesta -oppaaseen on koottu kattavasti tietoa Suomeen muuttamisesta ja huomioitavista asioita.TE-palvelujen -kotisivuilta löytyy vinkkejä Suomeen muuttamiseen sekä työnhakuun, lisäksi he ovat julkaisseet Suomeen työhön - Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille -oppaan. Infopankki.fi palveluun on myös kerätty paljon ajankohtaista tietoa Muutosta Suomeen.

Muutto Brasiliaan / Brasiliassa / osoitteenmuutosilmoitus: Kotikuntalaissa säädetään väestötietojen päivitysvelvoitteesta. Muuttoilmoitus tulee tehdä maistraatille aina muutettaessa pysyvästi asunnosta toiseen tai kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa kestää yli 3 kuukautta. Suomen kansalaisen tulee tehdä Ilmoitus myös ulkomailla tapahtuvasta muutosta.

Rikosrekisteriote

Rikosrekisteri ote on haettava Oikeusrekisterikeskuksesta. Yksityinen henkilö saa itseään koskevan otteen viisumia, työlupaa, oleskelulupaa tai muuta siihen verrattavaa syytä varten esitettäväksi ulkomaan viranomaiselle.

Brasiliassa haettaessa esim. oleskelulupaa on esitettävä rikosrekisteriote. Ote tulee käännättää virallisella kielenkääntäjällä portugaliksi. Käännökseen että alkuperäiseen on haettava apostilla –todistus maistraatista.

Lue lisää: Ote esitettäväksi ulkomaille

Sosiaaliturva

Suurin osa suomalaisesta sosiaaliturvasta on asumisperusteista. Kelan hoitaman sosiaaliturvan piiriin kuulumisen edellytyksenä on yleensä, että hakija asuu vakinaisesti Suomessa. Suomen lainsäädännön mukaan sosiaaliturvan piiriin kuuluminen ei riipu kansalaisuudesta. Lisätietoa saa Kelan ja sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Tulli

Lisätietoja Suomen tullimääräyksistä, muuttotavaroiden tuonnista Suomeen sekä vientirahoituksista antaa Tullin tietopalvelu.

Verotus

Lisätietoja Suomen verotuksesta antaa verohallinto.

Äänestäminen

Ulkoasiainministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla. Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta ulkomailla asetuksella säädetyissä Suomen edustustoissa. Vaalien lähestyessä ulkoministeriö julkaisee verkkosivuillaan listan ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja äänestyspaikkojen aukioloajoista. Oikeusministeriöllä, joka toimii Suomessa ylimpänä vaaliviranomaisena, on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta. Lisätietoja saa verkkosivuilta www.Vaalit.fi.

© Suomen suurlähetystö, Brasília | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot